Events

Group AICovidVN

Dự án nhận dạng COVID-19 qua tiếng ho là một dự án phi lợi nhuận mục tiêu là xây dựng mô hình dữ liệu để giúp các chuyên gia nghiên cứu các mô hình AI để dự đoán bệnh nhân COVID-19 qua tiếng ho tại Việt Nam.

AI Challenge's Events

FinalRound Closing Event

Warm-up Closing Event