Dataset

Cấu trúc dữ liệu

  • File ‘aicv115m_final_public_train.zip’ gồm dữ liệu audio và metadata

├── public_train_audio_files/

├── public_train_medical_condition.csv: chứa thông tin y tế kèm theo uuid.

└── public_train_metadata.csv: bao gồm mã định danh uuid và nhãn tương ứng

  • File ‘aicv115m_final_public_test.zip’ chỉ bao gồm dữ liệu audio

├── public_test_audio_files/

└── public_test_sample_submission.csv: ví dụ mẫu submission. Bạn cần đổi tên thành results.csv và zip trước khi submit lên aihub.vn.