Evaluation

Phương thức đánh giá

Người tham gia gửi tệp .zip có chứa results.csv để được đánh giá và xếp hạng tự động trên aihub.vn. File results.csv phải chứa kết quả theo thứ tự như ví dụ mẫu (samples_submission.csv) ở định dạng sau:

--------

sample_id, pred_prob

<id1>, <prob>

<id2>, <prob>

--------

với `pred_prob` là xác suất dự đoán một người dương tính với COVID-19. Kết quả đánh giá thứ hạng cho mỗi đội sử dụng phương thức đánh giá ROC-AUC.